Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 739 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

7 rzeczy które najczęściej niszczą człowieka i odłańczają od Boga cz1

poniedziałek, 27 września 2010 14:00

PYCHA!


 W istocie występuje też ona  najpierw ,jak to czytamy w Księdze Przypowieści  16;18
"Pycha przychodzi przed  upadkiem "
Pycha więc jest moralnym i umysłowym stanem poprzedzającym wszystkie inne grzechy.
Grzech w ogóle jest egoizmem  w tej,czy innej  postaci ,a pycha polega  właśnie  na fałszywej ocenie samego siebie,na samozadowoleniu ,na świadomości  górowania  nad innymi .
Pismo Święte w Księde  Ptzypowieści 16;5 mówi,że
"Obrzydliwością jest Panu  każdy  wyniosłego serca,który choć  sobie  innych na pomoc weźmie ,nie ujdzie pomsty"
a w roździele  29;23
"Pycha człowieka poniża go ,ale pokorny  w duchu sławy dostępuje "
 Pycha,której Bóg nienawidzi ,nie jest jakimś uzasadnionym poczuciem  własnej godności ,lecz fałszywą oceną siebie samego ,nie stojącą  w żadnej  proporcji  do faktycznej wartości człowieka.Jest to odpychające sobkostwo wstrętne dla Boga  i dla ludzi ;jest to oburzająca zarozumiałość ,pyszniąca się  przez ludźmi i nadymająca się  w obliczu Wszechmogącego.Tego Bóg nienawidzi .Jest to dla Niego obrzydliwością .
Bóg mówi w Psalmie 101;5
"Oczu wyniosłych i serca nadętego nie będę mógł cierpieć "
Bóg nie może znieść pychy,nienawidzi jej.

 Pycha może przybierać rozmaite formy.Wszystkie one pochodzą  ze złego serca ludzkiego.Jednym opanowuje duma z powodu ich wyglądu zewnętrzbnego ,innych z powodu  ich ras,innych z powodów interesów ,czy pozycji towarzyskiej .Innym słowy ,możemy mieć do czynienia  z pychą ducha ,pychą umysłów  ,pychą dóbr  materialnych  i pychą społeczną. Najgorszaą ze wszystkich  jest pucha ducha.Była tym grzechem ,który spowodował upadek szatana i tam właśnie  grzech miał swój początek.
   "Jakoż to,żeś spadł  z nieba  o jutrzenko czytamy w księdze Izajasza 14,12-15  ,który wschodzisz  rano?Powalonyś aż  na ziemię ,któryś wątlił narody !Wszakżeś ty mawiał  w sercu swoim ;Wstąpię na niebo ,nad gwiazdy Boże wywyższę stolicę moją ,a usiądę  na górze  zgromadzenia ,na stronach północnych .Wstąpie  na wysokości  obłoków ,będę równy Najwyższemu .Wszakże strącony jesteś aż do piekła  w głębokość dołu"
Tutaj szatan pięć razy mówi o sobie "ja ponad Boga" To właśnie pycha  jego serca  była pierwszym  grzechem ,popełnionym  kiedykolwiek we wszechświecie. W chwili ,kiedy zaczynamy odczuwać ,podobnie jak szatan  ,samozadowolenie ,samowystarczalność --- jesteśmy na niebespiecznej drodze.

 Pycha  ducha,ponieważ  polega na własnej wartości a nie na łasce Bożej ,popada pod sąd Boży .Ona wzbudza w nas pogardę dla innych ,a  tym czasem nas samych czyni  godnymi pogardy. Razem  z faryzeuszami  mówi  ; " Dziękuje Tobie Boże ,że nie jestem jako inni ludzie  drapieżni ,niesprawiedliwi ,cudzołożnicy ,albo  jak ten celnik."  Jest to wstrętne stanowisko pełne wyniosłości i złości.Bóg brzydzi się  pychą ducha,ponieważ ona mniema ,że jest dobra według swojej własniej miary ,jak tramp,który dumnie kroczy   w brudnych  łachmanach ,sądząc ,że jest ubrany  najlepiej ze wszystkich .
Pycha ducha mogłaby być śmieszna ,gdyby nie  była tak tragiczna .Bóg wystosował poważne  ostrzeżenie  dla naśladowców  faryzeuszy.  W liście  Jakuba 4.6 mówi on;
" Bóg pysznym sprzecistawia się ,a pokornym łaskę daje"
 Są ludzie,którzy pysznią się swoją sprawiedliwością  i sumiennością,myśląc ,że są  lepsi od innych .Nie czynią tego lub tamtego,trzymają się litery prawa ,a dawno już zapomnieli  o duchu prawa.Są winni duchowej  pychy .Inni znów  uważają się za czystych ,a drugich za nieczystych .Zapomnieli ,że nie  istnieje taka rzecz jak absolutnie czysty kociół .Jezus uczył,że przenica i kąkol będą  rosły razem ,aż do końca.Mamy jeszcze wielu faryzeuszy ,którzy chodzą i próbują odłaczyć kakol  od przenicy .Chcą dokonać twgo  co wedłóg słów  Jezusa nie może  byc wykonane,aż do chwili Jego powtórnego przyjścia.
Wielu jesttakich ,którzy  zajmują się gorliwie  wyciąganiem źdźbła  z oka blixniego a nie widzą belki  we własnym  oku -  dumni ,wyniośli ,pogardliwie  spoglądający na bliźnich i plotki- oto jest najgorszy rodzaj pychy.

 Innym rodzajem  pychy  jest pycha umysłu.
Do tych ,którzy cierpią  na ten rodzaj duchowego złudzenia ,Pismo Święte mówi w liście  1 do koryntian 8,1---2 "Umiejętność nadyma ,ale miłość buduje.A jeśli kto mniema ,że umie co ,nic jeszcze nie poznał  tak,jak należy"  Ten rodzaj pychy  objawia się  w  arogancji  w stosunku  do prostaczków,niewykształconych ,uciśnionych.Zapomina ,że zdolności  umysłowe zostały nam dane przez Boga, a osiągnięta  wiedza jest wynikiem pracy innych  ludzi.Czyż więc mohą one być pretekstem  do intelektualnego zachowania? Apostoł Paweł  radzi w liście  do Rzymian 12;16
"Nie rozumiejcie wysoko o sobie ,ale się do niskich skłaniajcie"

 Pewnego razu filozof Platon gości  u siebie w pokoju  przyjaciół.W pkoju tym stało wspaniale zdobione łoże.Jeden z przyjaciół wszedł ,jak zwykle  ,bardzo brudny  i siadając na wspaniale zasłanym łożu  rzekł ;" Depczę dumę Planota" Na to Platon  odpowiadając  łagodnie,ale  z godnością  "Raczej własną przyjacielu"
 Pycha umysłu jest bardzo często wrogiem Ewangelii Chrystusowej ,ponieważ  w miejsce zaufania  do Boga daje człowiekowi zaufanie do siebie samego. W Piśmie Świętym  czytamy Przypowieści 3,5
" Ufaj panu ze wszystkiego serca  twego ,a na rozumie twoim ni epolegaj"
Nie taka jest pycha umysłu "Bojaźń Boża  jest początkiem mądrości --- mówi Psalmista w Psalmie 111,10
 Prawdziwa wiara ,wbrew pojęciom niektórych ludzi rozszerzy swój umysł aniżeli go rozproszy.Apostoł Paweł ,który sam  był uczonym powiedział w Liście do Rzymian 12,2   ".....ale się przemieńcie przez odnowienia umysłu swego" Ten rodzaj pychy intelektu  który prowadzi  do nietolerancji i bigoterii jest  znienawidzonym przez Boga.Bóg się nim brzydzi .

 Jeszcze  innym przejawem pychy  jest pycha rzeczy materialnych .Dobra materialne,tak jak inne błogosławieństwa pochodzą od Boga  .Bóg powiedział w 5 ks Mojżeszowej 8.18
".... ale pamiętaj na Pana Boga Twego ,bo On  nadaje tobie mocy  ku nabywaniu bogactw."
A David mówi w księdze  Kroniki  29,12
"..... i bogactwa i sława od Ciebie są ,a Ty panujesz nam wszytskim , a w rękach Twoich  jest moc i siła i w ręce Twojej jest wywyższyć i utwierdzić wszystko."
 Pycha dóbr materialnych osadza  na tronie właśnie  ją zamiast Boga.Sprawy drugorzędne  podnosi do rangi  najwyższej i wykoleja  życie ze zrównoważonego biegu,narusza  równowagę życia .Człowiek zaczyna skupiać swoją uwagę na tym co posiada,zamiast na tym czym jest w oczach Bożych,a Jego dusza zaczyna więdnąć .Pycha  z dóbr materialnych chce doprowadzić człowieka  do chciwości i piżądliwości .Żądza pieniędzy  może stać się czymś ważniejszym nawet ,nawet niż pragnienie wody.
Psalm 62,12 ostrzega  "Raz ci żekł Bóg dwakroć to  słyszałem ,że moc jest Boża " i znowu  w Liście apostoła Pawła do Tymoteusza 6,9 czytamy; " ..... a którzy chcą być bogatymi  wpadają w pokuszenie i w sidła wielu nierozsądnych i szkodliwych pożądliwości,które  pogrążają  ludzi w zatracenie i zagładę "
Wszystkie posiadane przez ciebe dobra  materialne  pochodzą od Boga .Czas  w którym możesz  się  z nich cieszyć ,też pochodzi od Boga. Skąd więc bierze się cała nieuzasadniona pycha z ludkich bogactw? W liście  Jakuba 1,17 czytamy " Wszelki datek  dobry i wszelki  dar doskonały zstępuje z góry"
Nie posiadasz  niczego  co by ci nie było dane od Boga .On dał ci siłę do pracy ,rozum do myślenia ojczyznę  w której masz pełne szanse  życiowe. Wszystko to oczymałeś od Boga.
 Dalej istnieje jeszcze pycha społeczna .Ta objawia się  w rasowej ,klasowej i kastowej  nietolerancji.Pewien  świecki mąż stanu powiedział ,że jeden maleńki  atom  zrówna nas  wszystkich .Bóg nie czyni miedzy ludźmi takich różnic ,jakie ludzie czynią między sobą.Dziś jest bardzo nie wielu  ludzi,którzy napawdę wierzą  w wyższość rasy.Idea wyższej rasy jest niezgodna z Pismem Świętym,nie biblijna i nie chrześcijańska.W czasei podróży po Niemczech wiele słyszałem o Hitlerze ,który  wierzył w wyższość  rasy. Jego idea  podważała świat  i zniszczyła  wielki naród.
Jak wielu ludzi posiada pychę społeczną ,którą można nazywać  grzeszną ?Ciekawe ,że na  wielkich uroczystościach państwowych  najbardziej  błyszczą od złotych naszywek  ,lampasów  i ozdób  ambasadorowie maleńkich państw,podczas  gdy reprezentanci  wielkich narodów  występują skromnie .Zebra jest  bardziej jaskrawa i barwna niż koń  roboczy,jednak  bardziej lubimy skromnego konia ,który nam  najlepiej służy.

 Tak według Biblii pycha jest grzechem .Każdy rodzaj pychy  jest przeszkodą  na drodze do Królewstwa Bożego.Najwięszką przeszkodą  odciągającą ludzi od Królewstwa Bożego ,będzie  grzech pychy .Bóg nienawidzi pychy.
Cóż więc masz z nią począć? Wyznaj swoją pychę  Upokórz się  w oczach Bożych .Przyjdź  do Jezusa Chrystusa i  "......niech będą w tobie te same myśłi  co w Chrystusie Jezusie" List do Filipian  2,5
Nikt nie może wejść do królewstwa dumnie .Nikt nie może przyjść do Boga  z pychą w sercu swoim  i zostać przyjętym.Możesz przystąpić do Boga  tylko wtedy,kiedy upokorzysz się wyznasz swój grzech i przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela .
CDN....
Patty&Mick


Podziel się
oceń
1
0

Takie zdanie mają inni (6) | A jakie jest Twoje zdanie?

Polakom brak PRZEBACZENIA!!

niedziela, 12 września 2010 4:15


 Księża ,biskupi między innymi  jak rówież i Pan Kaczyński! Powinni się wstydzić,że doprowadzili Polaków do tak przerażającego stanu! Bo to oni podburzają ludzi do walki o krzyż!.Nie chcemy się wdawać w politykę ,ale oglądając wiadomości PL nawet tak daleko jak w Australi! po prostu wstyd jest jak tak zwani Katolicy  są przerażająco mściwi wólgarni i brak przebaczenia  u nich gości na co dzień. Szanowny Pan "K" na czele  z grópą zwolenników krzyża szydzi oplówa i nawołuje do nagonki podburza ludzi  oto aby walczyli o krzyż gdzie on ma stać .A to,że połowa Polaków po powodziach żyje w nędzy i nie dostatku o nich nikt nie pamięta ,bo ważniejszy jest kawałek drewna zwany  krzyżem! Czy Jezus Chrystus nauczał o takiej miłości do bliźniego??? Jśli jest im głoszona w kościele taka nauka to tacy ludzie są ,a więc można przyrównać  zachowanie owych ludzi do słowa Bożego i wyciagnąć wnioski czy są pojeni fałszywą nauką czy też nie? W Biblii jest napisane ,że po "Owocach poznacie ich"

 Polacy zamiast zapomnieć co się wydarzyło i P-R-Z-E-B-A-C-Z-Y-Ć! to jednak dalej wracają do tego co było a biblia mówi;

„Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.” EFEZ. 4,32 (BW)                                                                                                                                                                    

    Czy tam pod krzyżem zwolennicy jak i przeciwnicy "Katoliccy" są właśnie tacy?   Czy jednak plują na siebie obelgami za obelgę . Kochani Cały Świat się z nas śmieje czy naszym  nieprzyjaciołom właśnie na tym zależy aby  nasz naród był skłócony i  byśmy  z samych siebie robili pośmiewisko na cały świat! pżez zacofany fanatyzm religijny! To tak jak muzułmanie wysadzają się w raz z innymi w powietrze dla machometa  tak samo katolicyzm w imię drewna bombarduje się nienawiścią! 

Chwała Ci Boże ,że nie jesteśmy katolikami bo i my dziś byśmy byli tacy mściwi jak oni!

KOCHANI zamiast  się bić krzywidzić oplówać itp przed kamerami  i wystawiać się na pośmiewisko nie lepiej by było zapomnieć przebaczyć? i nie drążyć czyja to wina śmierci prezydenta! Pan K podbuża  Was abyście walczyli pokazuje wam palcem kto jest winny śmierci   członków samolotu! Myślimy,że to nie jest po chrześcijańsku Bóg wie co było i on ma prawo wskazać palcem  winnego  o ile taki jest! Ale nie panu Kaczyńskiemu który wprowadza was w trans nienawiści ,i nie przebaczenia! Kościół katolicki powinien pokutować za to,że i na mszach podbuża ludzi do obrony krzyża ! Obrony ale w jaki sposób? Pięścią i bluźnierstwem!                                                                

  KOCHANI POLACY zapomnijcie Przebaczcie sobie i nie walczcie ze sobą  możemy napisać,że robicie tak czysto po katolicku bo po Bożemu napewno nie. W takim stanie Omija was Zbawienie i Bóg dużymi krokami,gdyż Jego słowo nawołuje do PRZEBACZENIA a nie do walki!  

PRZEBACZENIE czy znacie to słowo czy was w kościele uczą o przebaczaniu! ? Przebaczcie zapomnijcie  a Bóg wam przebaczy odpuści wasze przewninienia nie  ksiądz podczas spowiedzi ale SAM BÓG jeśli zapomnicie  i przebaczycie! 

Czy umielibyście powiedzieć: "Przebaczcie mi, że was nienawidziłem".? Przebaczam za tą tragednię Smoleńską i tu zależy kogo obwiniacie za nią (.....)"

Pan Kaczyński też powinien przebaczyć uważa się za wzorowego katolika przecież a jednak i podbuża lud do walki ze sobą!  Mówiąc ,źle o Nowym Prezydencie i innych członkach rządu  i obwiniając kto był sprawcą śmierci Jego brata!! Wstyd Panie Kaczyński ! 

Coraz częściej pokazują Polskę walczącą ze sobą z głową na czele  z Panem K  i kościół  Katolicki nawołujący do obrony krzyża . Co za tym stoi? Mściwość przekleństwa NIE Przebaczenie ! Kościół katolicki jest Za daleko od Drogi Bożej! Prowadzi was złą drogą z dala od Boga!  Biblia mówi przebacz KRK mówi Broncić walczyć ! Daje nam to 100%  wdzięczność Bogu że zabrał nas z tej zwodniczej religii bo i my dziś byśmy byli tacy mściwi ! 

Drodzy Katolicy Nawródźcie się wkońcu do Boga  zacznijcie żyć  tak jak Jezusa słowa uczą  Przebaczajcie sobie a nie walczcie ze sobą ! Bo poginiecie w swoich grzechach bo i Bóg wam nie przebaczy waszych przewinień!

Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.” MAT. 6,14-15 (BW)


 Drogi Katoliku czy zmierzasz do Boga  i Jego Królewstwa po  śmierci?    Zechciej przyjąć tą jedyną drogę PRZEBACZENIA miłośći i wierności Bożemu Słowu!

Znoście jedni drugich i przebaczajcie sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: jak Chrystus odpuścił wam” (Kol. 3:13)

Zachęcamy Cię spójrz w swoje serce, spójrz na swoje relacje, a potem znów spójrz w swoje serce i jeśli jest w Twoim sercu zranienie, którego dokonali inni – wybacz. To sprawa między Tobą i Bogiem, nie czekaj na przeprosiny. Potrzebujesz chodzić w przebaczeniu, a Bóg będzie uzdrawiał wszystkie Twoje rany. 

 Drogi Ojcze prosimy Cię dziś w imieniu Twojego umiłowanego syna Jezusa Chrystusa za ludzi za Polaków walczących ze sobą bez przebaczenia abyś Panie uwolnił ich od tego śmiertolnośnego jadu "Nienawiści". Aby Ci ludzie poznali Twoje Słowo które uczy przebaczania najgorszemu wrogowi i modlenia się za niego! Panie kiedy widzimy jak w TV jak Polacy którzy uważają  się za naród wierzącyw ciebie a jednak przynoszący Tobie Chańbę i wstyd swoim życiem i czynami! Panie Jezu Chryste wstaw się u swego Ojca za tymi ludźmi aby się nawrócili i zeszli z drogi hańby i szyderstwa!  Panie Boże patrząc na tych ludzi w Tv walczących ze sobą rodzi się smutk w naszym sercu ,że ludzi są tak daleko od Ciebie i od Twego zbawienia! Prosimy Cie Panie abyś obdarł Polskę z Maryjności i róznych grzesznych świętych do których się modlą .Aby zaczeli modlić się tylko do Ciebie bo tak naucza Twoje Święte Słowo!  Niech się dzieje Twoja wola Ojcze ! Amen!

Patty&Mick


 


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (9) | A jakie jest Twoje zdanie?

Szokująca Prawda!

sobota, 04 września 2010 7:14


 Oglądając wczoraj  Australijską TV

Otóż naszą uwagę przyciągła procesja tak zwanego katolickiego święta "W niebo wstąpienie Maryi ." Cała rzesza ludzi szła z krzyżami z różnymi obrazami Maryi a po między nimi  4 mężczyzn niosło bardzo ciężki duży Tron a na nim zasiadającą ową Maryię! Szkoujące jest to,że owa Maryia siedziała na tronie a Jezusa nieśli jako zmarłego przybitego do krzyża ! Szokujące jest to, jak ludzie wywyższają Maryię a jak poniżają Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Maryia siedzi na wielkim tronie a biedny Pan Jezus wisi nieżywy przybity do krzyża!  Możemy śmiało i pewnie powiedzieć,że dziś dla kościoła katolickiego i Jego członków ważniejszą rolę pełni Maryia a nie Jezus beszczeszczą Syna Bożego poniżają go dla nich On ciągle wisi biedny na tym krzyżu wisi wisi wisi i nie żyje! Zaś Maryia jako Ich Królowa i także Królowa Polski dla nich jest i chlubą i matką . A Pan Jezus? Ciągle wisi na tym krzyżu i bezradny nie może im pomóc bo jakże nieżywy zabity przez ukrzyżowanie może im pomóc?? Biedni ludzie kościoła katolickiego z tą Maryią na ich czele jak nie zwrócą się do Jezusa jako JEDYNEGO Króla i Pana poginą w swoich grzechach bo Maryia nie wybawi ich ;-(

gdyż nie jest jej to dane od Boga lecz tylko Jezusowi Chrystusowi! DRODZYY  Katolicy zacznijcie czytać BIBLIĘ ona mówi nam kto tylko wniebowstąpił !!

"Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni rękoma zbudowanej ,która jest odbiciem prawdziwej.Ale do samego nieba ,aby się wstawiac teraz za nami przed obliczem Boga" Hebr .9/24

W tym linku są wszelkie wersety wniebowstąpienia ,które mówią tylko o JEZUSIE a nie o Maryi!

Wniebowstąpienie Wersety 

 

Druga szokująca prawda to ukazywane było w Polskiej Tv. Jak ludzie oddają złoto diamęty  i różne kosztowności na obraz dla Maryi  którą przyodziali w  te złoto i diamęty  włącznie z koroną na głowie ! W głowie się nie mieści ludzie żyją w Polsce w nędzy nie mają co jeść rachunków płacić a wszelkie kosztowności swe oddają dla Maryi dla kościoła KRK! A gdzie w tym wszytskim Pan Jezus? siedzi obok niej jako dzieciątko ! Mały bezbronny chłopiec! Kościół katolicki BESZCZEŚCI i jeśli Ty tak czcisz Maryię też Beszcześcisz Jezusa!! Poniżasz Jezusa , bardziej wywyższa Maryię a niżeli Jego dla katolików albo Jezus wisi na krzyżu a Maryia króluje albo siedzi obok niej jako malutka dzidzia!  Drodzy Katolicy nie dajcie się zowdzić Watykanowi KRK! Oni was trzymają w ciemnocie zwodzą was diabelskimi przesłaniami! Zacznijcie CZYTAĆ BIBLIĘ kochani przyjaciele ! Odżućcie Maryię bo ona was nie zbawi i  nie pomoże wam w tym gdyż biblia mówi,że jest JEDYNY zbawiciel ludzkości imię Jego Jezus Chrystus Król Królów i Pan Panów o nie jest dzieciątkiem i nie wisi non stop  nieżywy przybity do krzyża lecz Zmartwychwstał !! 

 

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Rzym. 10,9


Jezus Chrystus jest Królem i to On powinien siedzieć dla was na Tronie diamętowym a nie Maryia!! 


 

"jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła,"

Efez. 1,20-22

Proszę zastanów się i odpowiedz na następujące pytania!


1) Kogo Bóg posłał,aby zbawić świat?

Jezusa?

czy

Marię?

2) Kto został poczęty z Ducha Świętego i narodził się bez grzechu pierworodnego?

Jezus?

czy

Maria?

3) Kto miał moc czynienia cudów?

Jezus? 

czy

Maria?

4) Do kogo Bóg przyznał się w słowach "...ten jest mój syn umiłowany ,którego sobie upodobałem"?

Do Jezusa?

czy

Do Mari?

5) Kto został ukrzyżowany za nas?

Jezus?

czy

Maria?

6) Kto wstąpił do Hadesu i tam głosił dobrą nowinę?

Jezus?

czy

Maria?

7) Kto zmartwychwstał ?

Jezus?

czy

Maria?

8) O kim biblia mówi.kto przyjdzie w chwale sądzić świat?

Jezus?

czy

Maria?

9) Kto wstąpił do nieba i tam siedzi po prawicy Boga Ojca?

Jezus?

czy

Maria?

10) Jakie jest imię dane ludziom przez które możemy być zbawieni?

Jezus?

czy

Maria?

Jeśli odpowiedziałeś w sercu swoim na pytania ,że tym który dla nas to wszystko  uczynił jest JEZUS a czcisz Marię i stawiasz ją na równi z Jezusem ,a była ona tak samo grzeszną i tak samo potrzebowała Jezusa jak każdy z nas .Zawróć z tej ZŁEJ drogi ,która prowadzi cie na Zatracenie!!!!

 


Podziel się
oceń
1
2

Takie zdanie mają inni (27) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 309  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« wrzesień »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451309
Nasze wpisy
  • liczba: 484
  • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl